Services

Amazon Compute Services  Amazon Network Services  Amazon Storage Services
 

 

 

 • AWS – Amazon S3
 • AWS – Elastic Block Store
 • AWS – Storage Gateway
 • AWS – CloudFront
Amazon Database Services  Amazon Analytics Services  Amazon Application Services
 

 • AWS – Relational Database Service
 • AWS – DynamoDB
 • AWS – Redshift
 

 • AWS – Amazon Kinesis
 • AWS – Elastic MapReduce
 • AWS – Data Pipeline
 • AWS – Machine Learning
 

 • AWS – Simple WorkFlow Service
 • AWS – WorkMail